Chăn trâu thổi sáo

 

 

Tìm trâu

 

 

Thấy dấu

 

 

Được trâu

 

 

Chăn trâu

 

 

Thuần phục

 

 

Cưới trâu về nhà

 

 

Quên trâu còn người

 

 

Dứt cả hai - trâu và người

 

 

 

Trở về nguồn cội

 

 

Thòng tay vào chợ

 

 

 

Advertisements